VÚC: Košice
Okres: Trebišov
Počet obyvateľov: 444
Rozloha: 981 ha

P O Z V Á N K A

         Podľa § 13, ods.4, písm. a/ zákona č. 369/1990 SNR o obecnom zriadení zvolávam 15. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malej Tŕni, ktoré sa uskutoční


dňa 30.09.2016 o 19.oo hodine 

 v konferenčnej miestnosti Tokajského vínneho domu.

 

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie návrhu programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Dopyty a interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
6. Kontrola plnenia uznesení
7. Plnenie uznesení za 1.polrok 2016
8. Zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
9. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
10. Návrh na prenájom rozhlasového vedenia
11. Návrh na zmenu cestovného starosta obce
12. Návrh zmluvy na prenájom pozemkov reformovanej cirkvi – cintorín
13. Návrh dodatku č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov budovy Materskej školy v Malej Tŕni
14. Návrh zmeny VZN č.2/2012 o prenájme nebytových priestorov, pozemkov vo vlastníctve obce Malá Tŕňa
15. Návrh kultúrnych podujatí – posedenie dôchodcov
16. Materská škola Lienka
17. Návrh na verejné informovanie občanov o zámene pozemkov v medzipivničných priestoroch s Tokaj & Co s.r.o
18. Informácia starostu obce od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 19.Rôzne
20. Dopyty a interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
21. Diskusia
22. Záver
 
Prosím poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť.

 

 

 

 

                                                                           Ing. Jozef Bojkovský v.r.
    starosta obce       

                                                                                    

 

Rozpočet na 2016 - výdavky

Rozpočet na 2016 - príjmy

Zámer priameho odpredaja majetku obce s výzvou na predloženie cenových ponúk - Lesy


ÚRADNÉ HODÍNY
 

Úradné hodiny:

Pondelok:  7.30 - 15.30
Utorok: 7.30 - 15.30
Streda: 7.30 - 16.30
Štvrtok: nestránkový
Piatok:  7.30 - 12.30 


Meniny na web

hotel Zemplín

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line