VÚC: Košice
Okres: Trebišov
Počet obyvateľov: 397
Rozloha: 981 ha

P O Z V Á N K A

         Podľa § 13, ods.4, písm. a/ zákona č. 369/1990 SNR o obecnom zriadení zvolávam 25. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malej Tŕni, ktoré sa uskutoční


dňa 28.05.2018 o 19.oo hodine 

 v konferenčnej miestnosti Tokajského vínneho domu.

 

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie návrhu programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Dopyty a interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
6. Kontrola plnenia uznesení
7. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce Malá Tŕňa
8. Záverečný účet obce Malá Tŕňa
9. Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2017
10. Predaj lesov – podielové spoluvlastníctvo
11. Informácia starostu obce od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
12. Rôzne
13. Dopyty a interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
14. Diskusia
15. Záver

Ing. Jozef Bojkovský

    starosta obce    
v.r.          

                                                                                    

 

ÚRADNÉ HODINY
 

Úradné hodiny:

Pondelok:  7.30 - 15.30
Utorok: 7.30 - 15.30
Streda: 7.30 - 16.30
Štvrtok: nestránkový
Piatok:  7.30 - 12.30

 


Meniny na web

hotel Zemplín

Práve tu je 3 návštevníkov a žiadni členovia on-line